EPA 8141 (OP)(Water)

EPA 8141 (OP)(Water)

Analyte RL
Azoxystrobin-methyl (Guthion) 0.5 ug/L
Bolstar (Sulprofos) 0.5 ug/L
Bensulide 0.5 ug/L
Carbofenothion (Trithion) 2.0 ug/L
Chlorfenvinphos (Supona) 0.5 ug/L
Chlorpyrifos (Dursban) 0.3 ug/L
Chlorpyrifos-methyl 0.3 ug/L
Ciodrin (Crotophos) 0.5 ug/L
Coumaphos (Co-Ral) 1.5 ug/L
DEF 0.5 ug/L
Demetron (Systox) O/S Analogues 0.5 ug/L
Diazinon 0.5 ug/L
Dibrom (Naled) 0.5 ug/L
Dicrotophos (bidrin) 0.5 ug/L
Dimethoate (Cygon) 0.5 ug/L
Disulfoton (Disyston) 0.3 ug/L
EPN 1.0 ug/L
Ethion 0.5 ug/L
Ethoprop (Mocap) 0.5 ug/L
Fenamiphos (Nemacur) 0.5 ug/L
Fenitrothion(Sumithion) 0.5 ug/L
Fenthion (Baytex) 0.5 ug/L
Fonofos (Dyfonate) 0.5 ug/L
Imidan (Phosmet) 0.5 ug/L
Isofenphos (Oftanol) 0.5 ug/L
Malathion 0.5 ug/L
Methidathion (Supracide) 0.5 ug/L
Methyl Parathion 0.5 ug/L
Mevinphos (Phosdrin) 0.5 ug/L
Parathion 0.5 ug/L
Phorate (Thimet) 0.5 ug/L
Phosalone (Zolone) 1.5 ug/L
Phosphamidon (Dimecron) 1.0 ug/L
Pyrimiphos-methyl 0.5 ug/L
Profenofos (Curacron) 1.0 ug/L
Propetamphos (Safrotin) 0.5 ug/L
Ronnel (Fenchlorfos) 0.5 ug/L
Tetrachlorvinphos (Gardona) 0.5 ug/L
Thionazin (Zinophos) 0.5 ug/L